The 12 Ranks of mastery

The following is the list of the 12 steps to Mastery of the secret form of the monks of Shan Lin. Each grade takes the student one step closer to enlightenment. Tai Pan En is now of the 2nd Rank.

 1. Sen Kai
 2. Suma Kai
 3. Seff Kai
 4. Tin Kai
 5. Anak Seni
 6. Kulen Seni
 7. Tior Seni
 8. Tioshif
 9. Kuroakki
 10. Kan rabbi
 11. Tedo rabbi
 12. Suonshen
  The Minnow
  The Crane
  The Mayfly
  The Tiger
  Sleeper
  Dreamer
  Thinker
  Master on the 1st Circle
  Master on the 2nd Circle
  Master with a little Enlightenment
  Master with his eyes open
  Master with his eyes closed

Back to Tai Pan En